Recent News

תערוכת קבע בלובי הראשי בנק ישראל ירושלים מיולי 2009

דברי רקע לתצוגה של הצייר חיים לורברבוים, “אולם הכניסה, בנק ישראל”, ירושלים – על התערוכה הננו מתכבדים להציג באולם הכניסה של הבנק בירושלים תצוגה שהינה פרי יוזמה משותפת …