Recent News

Jokes, Dec Nov 2017 בדיחות דצמבר נובמבר

שלוש חברות מרוקאיות נפגשות בבית קפה, אחת מהן עם פרצוף אומלל, שאלו אותה השתיים האחרות מה קרה לך? אמרה להן, הייתי בלילה עם בעלי ג’ינו, נגעתי לו בביצים וראיתי שהן קרות. אמרתי …

Jokes Jan 2017 בדיחות

  יהודי, אמריקאי וכורדי נתפסו בריגול וקיבלו גזר דין מוות.  ניתנה לכל אחד אפשרות לבחור איך הוא ימות . האמריקאי חושב: זריקה זה כואב, תליה זה חונק, אז אני אקח  …