Recent News

Jokes, Dec Nov 2017 בדיחות דצמבר נובמבר

שלוש חברות מרוקאיות נפגשות בבית קפה, אחת מהן עם פרצוף אומלל, שאלו אותה השתיים האחרות מה קרה לך? אמרה להן, הייתי בלילה עם בעלי ג’ינו, נגעתי לו בביצים וראיתי שהן קרות. אמרתי …

Jokes, September 2017 בדיחות ספטמבר

Jokes, September 2017 בדיחות ספטמבר   כורדי עומד בחצר של הבית ועושה תנועות של פיזור זרעים. מגיע שכן שואל את הכורדי מה הוא עושה והכורדי משיב שהוא זורע גרעינים של אבטיחים. השכן מסתכל פעם …