DSCF0435b

המסע לאתיופיה

היה מפגשי הראשון עם אפריקה (לא כולל נגיעה במצרים. שתיים למעשה הראשונה בערי התעלה בשלהי מלחמת יום כיפור ב 1974.

השניה ב 2004 בהפלגה על ספון ה”עליזה” מאילת דרך תעלת סואץ בואכה חיפה), על כל IMGP9397a WM Fתנאי החיים הקשים בה, והחיים החקלאיים המעלים בעיננו את החיים החקלאיים המוכרים לנו רק מהמקורות – בקיצור, כל מה שIMGP9561a WM Fלצלם המזדמן נראים כ”ציורייםIMGP9565a WM F“,

התחיל בעיר לליבלה על הכנסיות החצובות בסלע שלה. במהלך הביקור בעיר נקרו על דרכנו ארבע חתונות ולוויה IMGP9551a WM Fאחת, הצגת רחוב ויציקת גג בסרט נע.
אקסום הרשימה עם אובליסקי האבן הגדולים בעולם. אם כי אניIMGP9574a WF התרגשתי לא פחות לפגוש בית דפוס עם המכונות המפורסמות של אוריגינל היידלברג, עליהן למדתי ועבדתי לפני כ- 5 עשורים. אם כי גם סייעתי לתקן פנצרים באופניים במכשורIMGP9957a WM F שאני מכיר כבר מאז 6 עשוריםIMGP9995a  WM FIMGP0023a WM FIMGP9903a WM F.
גונדר על מבצריה וכנסיותיה המצויירות, אבל גם את ה”חאמלה מלאן” – צמחי IMGP9649a WM Fחומוס קלוי המוכר לIMGP9611a WM FIMGP9562a WM fילדי ירושלים בני גילי. בבהר דר ומפלי הנילוס, מקום בו פגשתי את פנינה וגבי, הזכורים למחלקה 3 מהטיול למזרח תורכיה.

.
וכן, גם את אדיס אבבה ביקרנו, על הכנסיה שלמרגלותיה שמוליק הצליח לסכל ניסיון לשדוד אותו, אך גולת הכותרת בה – ביקור עצמותיה של לוסי אמנו, עליה השלום, בת 3.2 מיליון שנים.
http://picasaweb.google.com/lorbhez/EthiopiaJan2010#slideshow/5440677847195414258
חיים

     IMGP9563a WM F          IMGP0997 a WM F IMGP0045 a F IMGP9980 a f IMGP9993a F R IMGP9999a WM F IMGP9982 a WM F IMGP9549a WM F IMGP9533a WM F IMGP9394a WM F IMGP9393a WM F IMGP9406a WM F IMGP9409a WM F IMGP9419a WM F IMGP9427a WM F IMGP9425a WM F IMGP9398a WM F IMGP9402a WM F IMGP9429a WM F IMGP9522a WM F IMGP9530a WM Fהמסע לאתיופיה פברואר, 2010, היה מפגשי הראשון עם אפריקה (לא כולל נגיעה במצרים. שתיים למעשה הראשונה בערי התעלה בשלהי מלחמת יום כיפור ב 1974. השניה ב 2004 בהפלגה על ספון ה”עליזה” מאילת דרך תעלת סואץ בואכה חיפה), על כל תנאי החיים הקשים בה, והחיים החקלאיים המעלים בעיננו את החיים החקלאיים המוכרים לנו רק מהמקורות – בקיצור, כל מה שלצלם המזדמן נראים כ”ציוריים”, התחיל בעיר לליבלה על הכנסיות החצובות בסלע שלה. במהלך הביקור בעיר נקרו על דרכנו ארבע חתונות ולוויה אחת, הצגת רחוב ויציקת גג בסרט נע.
אקסום הרשימה עם אובליסקי האבן הגדולים בעולם. אם כי אני התרגשתי לא פחות לפגוש בית דפוס עם המכונות המפורסמות של אוריגינל היידלברג, עליהן למדתי ועבדתי לפני כ- 5 עשורים. אם כי גם סייעתי לתקן פנצרים באופניים במכשור שאני מכיר כבר מאז 6 עשורים.
גונדר על מבצריה וכנסיותיה המצויירות, אבל גם את ה”חאמלה מלאן” – צמחי חומוס קלוי המוכר לילדי ירושלים בני גילי. בבהר דר ומפלי הנילוס, מקום בו פגשתי את פנינה וגבי, הזכורים למחלקה 3 מהטיול למזרח תורכיה. אגב, במהלך הטיול זימן לי עוד מפגש מפתיע אף יותר, אבל על כך בפעם הבאה, כשאספר על מיאנמאר.
וכן, גם את אדיס אבבה ביקרנו, על הכנסיה שלמרגלותיה שמוליק הצליח לסכל ניסיון לשדוד אותו, אך גולת הכותרת בה – ביקור עצמותיה של לוסי אמנו, עליה השלום, בת 3.2 מיליון שנים.
http://picasaweb.google.com/lorbhez/EthiopiaJan2010#slideshow/5440677847195414258
חיים