Recent News

תערוכת קבע בלובי הראשי בנק ישראל ירושלים מיולי 2009

דברי רקע לתצוגה של הצייר חיים לורברבוים, “אולם הכניסה, בנק ישראל”, ירושלים – על התערוכה הננו מתכבדים להציג באולם הכניסה של הבנק בירושלים תצוגה שהינה פרי יוזמה משותפת …

טיול קרוז נפטוניה למערב אירופה, אוגוסט 1978

טיול קרוז נפטוניה למערב אירופה, אוגוסט 1978 טיול זה היה הטיול האמיתי הראשון שלי ושולה לאירופה. עבורי קדמה לכך נסיעה של שבוע לקפריסין, במסגרת הקורס לנספחים מיסחריים שעברתי מטעם …