Burning sunset on Sam Pan Bok, Thailand. 13, Jan 2017 .שקיעה לוהבת, סאם פאן בוק, תאילנד

Burning sunset on Sam Pan Bok, Thailand. .שקיעה לוהבת, סאם פאן [...]