20141214081137-2 graf tsuaאתחיל בחדשות הטובות. מתברר שאתם מיליונרים

!
התבוננו בגרף ובטבלה הבאה – כל אחד מכם משלם סכומים עצומים בדמי ניהול

הצעירים שבקוראי ידיעה זו (כמו שהפולניה שבי תאמר בעוד 40 שנה אתם תודו לי….) ע

עשויים לעבוד 40 שנה ומעלה וכל אחוז המופחת מדמי הניהול שלכם פירושו 50 אחוז.

החדשות הטובות הן שכאן, הדבר בידכם.
…..תחשבו שאתם משלמים עוד משכנתא והפעם בהתנדבות וגם לא תקבלו דירה.
יופי אז אם לא תפעלו בנחישות – תקבלו פרס הטמבלים של אתרי. ברור לי שכל נציג של חברות אלה ינסו לגמד את הנושא לעומת תוצאותיהם. נער הייתי וגם זקנתי ופגשתי נציגים כאלה לרוב.

תמיד הם הוכיחו במספרים כי תשואתם עולה בהרבה על מתחריהם הנחותים וכי דמי הניהול שלהם ראויים ומתגמדים לנוכח הישגיהם. אל לכם ללכת שולל. מסקנה – קבלו לבד. כנסו לקישור וראו שעל חסכון של מיליון שקל ל42 שנה מדובר בלא פחות מתשלום מיותר של 2,755,000 שקל הבדל נטו פטור ממס

עצה אחרונה, השתדלו להצמד להשקעות בתעודות סל. יש ים של מחקרים אמינים וגם עבודות עצמאיות לרבות בדיקות רבות שלי, כי אין מנהל השקעות לאורך תקופה הצליחו להכות את מדדי ההתייחסות

הגרף המצורף מספר את כל הסיפור

בטבלה זו חישבתי השפעה של כל אחוז המופחת מדמי הניהול בקופת הגמל, השתלמות ביטוח וכו. שלכם
החישוב הינו לכל 1000 שקל שיש לכם בקופה.

בסוף כל שורה תראו את ההשפעה בשקלים לכל 1000 שקל ובאחוזים

!מסקנה – תתמקחו. תאיימו וגם תחליפו קופה. זה הרבה כסף

קובע אם בפרישתכם תוכלו להרשות לעצמכם ב 50 אחוז יותר.

 

 בדמי ניהול  1%  הפחתה של  אחרי קופג    מצב קיים קופג שנה
הפער באחוזים הפער בכסף תשואה בניכוי 1% תשואה נטו   תשואה נטו
0.9 10 1130 0.12 1000 1120 0.12 1000 1
1.8 23 1311 0.15 1130 1288 0.15 1120 2
2.9 33 1167 -0.12 1311 1133 -0.12 1288 3
3.8 49 1330 0.13 1167 1281 0.13 1133 4
5.2 51 1024 -0.24 1330 973 -0.24 1281 5
6.2 66 1137 0.10 1024 1071 0.10 973 6
7.2 80 1194 0.04 1137 1114 0.04 1071 7
8.2 97 1277 0.06 1194 1180 0.06 1114 8
9.1 124 1481 0.15 1277 1357 0.15 1180 9
10.1 154 1674 0.12 1481 1520 0.12 1357 10
11.6 132 1272 -0.25 1674 1140 -0.25 1520 11
12.6 162 1450 0.13 1272 1288 0.13 1140 12
13.6 193 1610 0.10 1450 1417 0.10 1288 13
14.7 218 1706 0.05 1610 1488 0.05 1417 14
15.8 246 1809 0.05 1706 1563 0.05 1488 15
16.9 277 1917 0.05 1809 1641 0.05 1563 16
17.9 324 2128 0.10 1917 1805 0.10 1641 17
19.0 364 2277 0.06 2128 1913 0.06 1805 18
20.2 409 2437 0.06 2277 2028 0.06 1913 19
21.3 474 2705 0.10 2437 2231 0.10 2028 20
22.4 530 2894 0.1 2705 2365 0.1 2231 21
23.6 580 3039 0.04 2894 2459 0.04 2365 22
24.9 552 2765 -0.10 3039 2213 -0.10 2459 23
26.3 525 2516 -0.10 2765 1992 -0.10 2213 24
27.7 497 2290 -0.10 2516 1793 -0.10 1992 25
29.0 540 2404 0.04 2290 1864 0.04 1793 26
30.1 629 2717 0.12 2404 2088 0.12 1864 27
31.3 719 3016 0.10 2717 2297 0.10 2088 28
32.5 814 3317 0.09 3016 2504 0.09 2297 29
33.7 904 3583 0.07 3317 2679 0.07 2504 30
35.2 867 3332 -0.08 3583 2465 -0.08 2679 31
36.6 892 3332 -0.01 3332 2440 -0.01 2465 32
37.8 1015 3699 0.10 3332 2684 0.10 2440 33
39.0 1173 4179 0.12 3699 3006 0.12 2684 34
40.4 1274 4430 0.05 4179 3156 0.05 3006 35
41.6 1446 4918 0.10 4430 3472 0.10 3156 36
42.9 1668 5557 0.12 4918 3889 0.12 3472 37
44.3 1807 5890 0.05 5557 4083 0.05 3889 38
45.6 2047 6538 0.10 5890 4491 0.10 4083 39
46.9 2358 7388 0.12 6538 5030 0.12 4491 40
48.3 2550 7831 0.05 7388 5282 0.05 5030 41
49.7 2755 8301 0.05 7831 5546 0.05 5282 42