Recent News

Chiang Mai Flower Festival 2018 פסטיבל הפרחים ציאנג מאי

Chiang Mai Flower Festival 2018 פסטיבל הפרחים ציאנג מאי   .פסטיבל הפרחים ציאנג מאי, הינו  ה  42 במיניין  שנערך בעיר זו, והשמיני שאני צופה בו .אתן לתמונות לדבר .קבלו תמונות מפסטיבל הפרחים …

The Maiden and the book on Bible hill, Jerusalem, Israel. 30, June 2017 .העלמה והספר, גבעת התנ”ך, ירושלים, ישראל

The Maiden and the Book, Bible hill, Jerusalem, Israel. .העלמה והספר, גבעת התנ”ך, ירושלים, ישראל  .כמה סימלי, השם והמקום  .ציור מהציורים האחרונים שציירתי בימים אלה בחרתי לכתוב את פוסט היום על הציור …