שכווי ופרגית  Cock and chic.

SAMSUNG CSCשכווי ופרגית  Cock and chic.
to exhibition